ÜYE GİRİŞİ: Kullanıcı Adınız: Şifreniz: Şifremi unuttum Beni Hatırla ?  Üye Ol
ÖZEL HABER    SPOR    EĞİTİM    SEMİNER VE KURS    BEDEN EĞİTİMİ    SAĞLIK    OKUL SPORLARI    KPSS    VİDEOLAR
Manset Alti Haberleri
  FLAŞ HABER: Hırvatistan, Arjantin'i yıktı
Manset Alti Haberleri
Memura verilecek hastalık raporunun ve refaket izninin detayları belli oldu
Memura verilecek hastalık raporunun ve refaket izninin detayları belli oldu
Google+   Kategori: Sağlık
  Tarih: 29.10.2011
- Bu haber 24 kez okundu.

EMEKLİLİK İŞLEMİ UYGULANACAK HASTALIKLAR


Yönetmeliğin 6. maddesinde ve 9. maddesinde bu konuya ilişkin olarak
maddelere yer verilmiştir. Maddeler şu şekildedir:


"Madde 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl
hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç
gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise
oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa
bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen
sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin
sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen
memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin
sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun,
hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate
alınır.
Madde 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen
süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için,
iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu
rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin
süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile
tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında
emeklilik hükümleri uygulanır. "


Bu maddelerde yer alan, "aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan
hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması
kaydıyla dikkate alınır" düzenlemesi yeni bir düzenlemedir. Bir örnek verecek
olursak, memura bir hastalığından dolayı 6 ay izin verilir, memur işe başlar
ancak 6 ay sonra yine aynı hastalıktan 6 ay hastalık raporu verilirse, iki rapor
tarihi arasında 1 yıldan az süre olduğu için alınan ikinci rapor süresi 1.
rapora eklenir. Bu kişiye sağlık raporu ile oniki ay kada hastalık raporu
düzenlenmesi halinde, memur hakkında emeklilik işlemi başlatılmalıdır.


TEK HEKİM 10 GÜNE KADAR HASTALIK RAPORU DÜZENLEYEBİLİR


Yönetmeliğin 6. maddesinde bu konuya ilişkin olarak iki maddeye yer
verilmiştir.


"(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor
verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi
sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
(5)
Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık
raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi
zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık
hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî
sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet
sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha
hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim
tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen
hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık
Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır."


BİR TAKVİM YILINDA TEK TEKİMDEN EN FAZLA 40 GÜN RAPOR ALINABİLECEK
40
GÜNÜ AŞAN SÜRELER, RESMİ SAĞLIK KURULLARINCA ONAYLANACAKTIR


Yönetmeliğin 6. maddesinde bu konuya ilişkin olarak iki maddeye yer
verilmiştir.


(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek
raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık
kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık
raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün
hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek
hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için
bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.


(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu
kapsamında değerlendirilir.


ALINAN RAPOR ERTESİ GÜN MESAİ SAATİ BİTİMENE KADAR KURUMA
ULAŞTIRILMALIDIR


Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu
şekildedir:


"(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol
açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun
tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en
geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar
elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan
disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi
sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları,
dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde
disiplin amirlerine intikal ettirilir.


USUL VE ESASLARA UYGUN RAPOR ALINMAMIŞ İSE MEMUR
YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRİLECEK


Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu
şekildedir:


"(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman
hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının
bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun
olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine
memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür.
Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz
olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel
kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır."


HASTALIK RAPORU BAŞKA BİR İLDEN ALINAMAZ


Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu
şekildedir:


"(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve
kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet
mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."


Bu madde ile birlikte bir çok tartışma sona erdirilmiştir. Eğer memur yıllık
izin gibi kanuni bir iznini kullanıyor değilse Kırıkkale de çalışıyorken
Yozgat a gidip oradan rapor almayacaktır. Rapor memuriyet mahallinden
alınmalıdır.


HAKEM HASTANE OLAYINDAKİ ACİL ŞARTI KALDIRILDI


Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişkin olarak yer alan hüküm şu
şekildedir:


"(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması
hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca
belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve
sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki
başvuruları öncelikle sonuçlandırır."


Önceki yönetmelik düzenlemesinde sadece acil hallerde alınan sağlık raporları
fene aykırılık gerekçesinden dolayı hakem hastaneye gönderilebilmekteydi. Bu
sınırlama kaldırılmıştır. Normal hastalık raporu alındığında da, kurum eğer
fenne aykırılıkta tereddüt buluyorsa, memurun bulunduğu yere hakın hakem
hastaneye sevk edebilecektir.


YILLIK İZİNDEYKEN HASTALIK RAPORU ALINMASI


Bu konudaki uygulama eskisi gibidir. Eğer hastalık raporu süresi yıllık izin
süresinin içinde kalıyorsa memur yıllık izin süresinin sonunda, eğer yıllık izin
süresini aşıyorsa memur hastalık raporu süresinin sonunda işe başlayacaktır.
Hastalık sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler, yıllık izne eklenecektir. Bu
husus yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmiştir.


REKAFAT İZNİNİN DETAYLARI


Bu husus yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenmiştir.Refakat izni
verilebilmesi için,
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından
birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde
hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden
birinin,
ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı
bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.


Raporda bulunması gereken detaylar


Refakat izni için verilecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren
tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,
sürekli ve yakm bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat
süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.
Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar
uzatılır.


Aynı kişi için aynı dönemde birden fazla memura refakat izni
verilmez


Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan diğer hususlar şu şekildedir:


(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni
kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak vcrilecek refakat
izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati
gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin
göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan
memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında
657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem
yapılır.
(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları
korunur.

Memurlar.net22 Haziran 2018 Arkadaşına Yolla Yazıcıya Yolla
YORUMLAR

Adınız Soyadınız:  
E-postanız:   
Başlığınız:   
Yorumunuz:   
Lütfen kodu giriniz:   
     Tüm alanları doldurmanız gerekmektedir.
Facebook ile yorum yapınız.
Bunlar da ilginizi çekebilir
    VakıfBank'ta 4 yabancı oyuncunun sözleşmesi yenilendi
    Diyarbakır, 300 milyonluk spor tesisine kavuşturuldu
    Emre Can imzayı attı
    Ali Koç'un yoğun transfer mesaisi
    Gol 'VAR' kazanan yok
    Emre Can, Juventus'a transfer oluyor
    Fenerbahçe'de hedef Kevin N'Koudou
    Ordu Stadı eylülde açılıyor
    Mental atlet hedef büyüttü
    Gazişehir Gaziantep'te ayrılık
    2018 Akdeniz Oyunları başlıyor
    Pastore'den Beşiktaş'a kötü haber
    Danimarka - Avustralya maçı TRT 1'de
    Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırız
    Fransa ile Peru kozlarını paylaşacak
    Messi mi, Modric mi?
    Trabzonspor dev bir adıma imza atıyor
    Kupada 8. günün programı
    Galatasaray'da transfer
    Uruguay, Suudi Arabistan'ı kupa dışında bıraktı

Reklamlar: Çorum Voleybol | Etkinlik Paylaş | Masaj | Spor Akademisi | Spor Malzemeleri
KURUMSAL KATEGORİLER SOSYAL
Künye Spor Eğitim Seminer ve Kurs Facebook
Reklam Gündem Beden Eğitimi Sağlık Twitter
İletişim Teknoloji Özel Haber Okul Sporları İnstagram
KPSS Spor ve Yaşam Dergisi Videolar RSS
Copyright © 2006 Tüm Hakları Saklıdır