Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi gazetede yayımlanan ilanına göre sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak. Son başvuru tarihi 13 eylül 2021

2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA 4/B SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı "4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör" alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

 

A-Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

7. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

B-Özel Şartlar

1. Antrenör pozisyonları için;

a) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

- Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.

3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

7. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri,

2. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge,

3. Antrenör pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

4. Beyan formu, başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.

- Lise, ön lisans veya lisans mezunuysanız ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu bilgileriniz gelmediyse, mezuniyet bilgilerinizi başvuru sırasında mutlaka beyan ediniz.

- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Spor bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda istenen belgeler, yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU PUANLARININ HESAPLANMASI VE BAŞARI SIRALAMASI


1. Ek-2 nitelik değerlendirme formunun birinci kısmında (A-B-C maddeleri) adayların, Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında, Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında, Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında elde etmiş oldukları başarılarına (ilk üç derece); ikinci kısmında (Ç maddesi) olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmasına; üçüncü kısmında (D maddesi) ise olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak çalışmasına karşılık gelen puanlar üzerinden nitelik değerlendirme formu toplam puanı hesaplanacaktır. Adaylar; ek-2 nitelik değerlendirme formuna göre birinci kısmında (A-B-C maddeleri) madalya aldığı müsabakaları, ikinci kısmında (Ç maddesi) sporcu olarak katıldığı bütün faaliyetleri, üçüncü kısmında (D maddesi) ise antrenör olarak görev aldığı tüm müsabakaları ayrı ayrı belirtecek ve nitelik değerlendirme formunda belirtmiş oldukları her özellik puanlamaya dahil edilecektir. (Örneğin olimpik paralimpik spor dallarının büyükler Avrupa şampiyonalarında 2 kez bronz madalya alan, olimpik paralimpik büyükler Avrupa şampiyonalarında 16 kez milli olan bir sporcu (2*400)+(16*50)=1600 puan elde edecektir.)

2. Nitelik değerlendirme formunun ikinci kısmında (Ç maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi en az 15 defa milli sporcu olma şartına bağlıdır. 15'e ulaşmayan millilikler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir.

3. Nitelik değerlendirme formunun üçüncü kısmında (D maddesi) yer alan başarının toplam puanlamaya dahil edilmesi son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olma şartına bağlıdır. 7'ye ulaşmayan ve son beş yıldan önceki antrenörlükler toplam puanlamaya dahil edilmeyecektir. Son beş yılın hesaplanmasında başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.

4. Millilik hesaplaması yapılırken müsabakadaki her millilik (maç/yarışma) bir millilik puanıyla çarpılarak hesaplama yapılacaktır. (Örneğin; olimpik paralimpik büyükler Dünya Şampiyonasına katılmış ancak madalya alamamışsa 16 (onaltı) tane milliliği olan bir sporcu 16*100=1600 puan alacaktır.)

5. Madalya alan sporcuların puanları hesaplanırken, madalya kazandıkları müsabakadaki madalya puanı ile aynı müsabakaya ait millilikleri de puan hesaplamasına katılacaktır.

6. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olduğu dönemdeki başarılar dikkate alınacaktır. Spor dalının olimpik, paralimpik, deaflimpik olmadığı dönemdeki başarılar puanlamaya dahil edilmeyecektir.

7. Başarı sırasının belirlenmesinde, nitelik değerlendirme formu toplam puanı esas alınacaktır. Başarı listesi nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

8. Antrenörlükte her branş ve spor uzmanlığında her grup kendisine ayrılan kontenjan durumuna göre kendi içinde, nitelik değerlendirme formu toplam puan sırasına göre değerlendirilerek sıralanacaktır.

9. Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

10. Adayların, nitelik değerlendirme formu toplam puanlarının eşit olması halinde sırasıyla eğitimi yüksek olana, bunda eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunda da eşitlik olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI


1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon için ilan edilen niteliklere uygunluğu inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenecektir. İnceleme ve değerlendirme sonrasında adayların nitelik değerlendirme formu toplam puanları ve bu puanlara göre başvurdukları pozisyondaki başarı sıraları inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından tespit edilerek başvuru sonuçları ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2. Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

4. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve diğer hususlar Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar alıma ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA


1. Nitelik değerlendirme formu toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3. Adaylar daha sonra belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır.

4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar göreve başlatılabilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR


1. Bakanlık alım ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan ayrıca belge talep edebilecektir.

2. Alım sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3. Alım ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Alıma ilişkin duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri geçerlidir.

VIII- İLETİŞİM


Yazışma Adresi : Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara

İletişim : GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere duyurulur.

 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:


2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIM İLANI


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı "4/B Sözleşmeli Antrenör" alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

- Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 20 Eylül (10:00) - 27 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

7) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1) Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

3) Ek-2 beyan formu başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.

- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda istenen belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ÇAĞIRMA


1) Duyuruya uygun şekilde yapılan başvurular ile adayların başvurdukları pozisyon için ilan edilen niteliklere uygunluğu Bakanlığımız tarafından incelenecektir.

2) 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak KPSS B grubu KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla antrenör boş pozisyonları için ek-1 listede belirlenen boş kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

3) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

4) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5) Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ


1) Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

2) Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, spor bilimine giriş, spor psikolojisi, spor fizyolojisi, sağlık bilgisi ve ilk yardım, temel antrenman bilimi, sporda öğretim yöntemleri, spor anatomisi, beceri öğrenimi, psikomotor gelişim, sporda ölçme ve değerlendirme, spor hukuku, sporda yönetim ve organizasyon vb.), (35 puan)

b) Görevin gerektirdiği mesleki alan uygulaması (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (5 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (5 puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (5 puan)

f) Genel kültürü ve genel yeteneği, (5 puan)

g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (5 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınav puanı belirlenecektir.

3) Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4) Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

6) Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7) Sözlü ve uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI


1) Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4) Sözlü ve uygulamalı sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ


1) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA


1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

2) Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar feragat etmiş sayılacaktır.

4) Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

5) Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6) Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boşalan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre bu kapsamda yapılacak bir sonraki alıma kadar göreve başlatılabilecektir.

IX- DİĞER HUSUSLAR


1) Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2) Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Sınavla ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X- İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara

İletişim : GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere duyurulur.