1. ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) TC vatandaşı olmak
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Bütün kademeler için geçerlidir.)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
f) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

3. III. KADEME TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLARI

a) 2. Kademe Temel tenis antrenörü belgesi sahip; belge tarihi üzerinden en az 2 yıl geçmiş olmak.
b) 2. Kademe Temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel spor aktivitelerinden en az iki tanesine katılmış olmak.
c) 05.10.2020 tarihli antrenör eğitim talimatının 17. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak (besyo denklik başvurusu yapanlar ve üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi dışındaki kalan bölümü/programlarından 4 yıl içinde mezun olan adaylar hariç olmak üzere)

3. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ


a) Kursa başvuru ve ödeme yapan ilk 50 kişi kursa katılım sağlayacaktır.
b) Kursa katılım, yukarıda 1. Madde ve 2. Madde de belirtilen özel şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
c) Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
d) Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.
e) 05.10.2020 onay tarihli antrenör eğitim talimatı madde 17 de belirtilen hükümler uygulanır.

Kurs ücretleri şöyledir:
3. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu – 1500 TL

3. Kademe Denklik Başvurusu ile Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılım Sağlayan Adaylar; 350 TL