652 sayılı KHK'nın Ek 4. maddesi gereğinde şu hüküm yer almaktadır:

"(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. "

Milli Eğitim Bakanlığında, 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan toplam 15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçirildi.

652 sayılı KHK'da yer alan hüküm gereğince, bu sayıdaki sözleşmeli pozisyon iptal edilmiş ve yeni memur kadrosu ihdas edilmiş oldu.

memrlar.net