Denizli ve Ankara’da 2. Kademe Wellness Antrenörlük Kursları Açılacaktır
Kurslar 06-12 ARALIK 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Son Başvuru Tarihi 2 Aralık 2021 saat 17.00 dir. Kurs aralıksız olarak 6 (Altı) gün devam edecektir. Son başvuru tarihinden (02 Aralık 2021) sonraki kurs ücret iadesi talepleri hiçbir şekilde değerlendirilmeye alınmayacak olup, ücret iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru Ücreti: 2000 TL dir. Başvurular E-DEvlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Aranacak Koşullar:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Görevini yapmaya mâni fiziki engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak,
13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
Belge düzenlenme tarihi üzerinden en az 1 (bir) sene geçmiş 1. Kademe Yardımcı Eğitmenlik Belgesi (01.01.2021 tarihinden önce 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesi)
En az 1 adet gelişim semineri