Memurların emekli olabilmeleri için hem hizmet süresini hem de emeklilik yaşını tamamlamaları gerekir.

Memurların emekli işlemleri, memurun emekli olma talebiyle başlar. Memur emekli olmayı isterse çalıştığı Kurumun atamaya yetkili amirince emekliye sevk onayı alınır.

Emekliye sevk onayı alınan ve Kurumuyla ilişiği kesilen memur artık emeklilik statüsünde olan kişi olur ve aktif memurluk konumu ortadan kalkar.

Memurluk çalışması bitmeyen, yani Kurumuyla ilişiği kesilmeyen memur emekli olamaz.

 

657 sayılı Kanun Madde 98 hükmünde, istek, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hali, memurluğun sona ermesi şartları arasında sayılmıştır.

İkinci durum; memurluk görevinden ayrıldıktan sonra işçi olarak çalışılması durumunda, yine şayet memurluktan veya işçilikten emekli olunmak istenilmesi durumunda mutlaka işçilik hizmetinin bitirilmesi gerekmektedir. İşçi olarak çalışırken hizmet bütünleşmesi yapılarak memur statüsünden aylık bağlanması işlemi yapılamayacağını söyleyebiliriz.

Emekli olan memurların kamu işyerlerinde emekli aylıklarını almak suretiyle yeniden istihdam edilmelerine engel kanun hükmü bulunmaktadır. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü bu durumu açıklar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da aşağıdaki şekilde hüküm bulunur.

Emeklilerin yeniden hizmete alınması:

 

 


Madde 93 - T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz;

- Gerek işçi olarak çalışılsın, gerek memur olarak çalışılsın bu kişiler emekli olmak istediklerinde mutlaka bu görevleriyle bağlarının kesilmesi lazımdır. Zira emeklilik çalışma statüsünün bitmesi ve emeklilik statüsüne dönme durumudur. Göreviyle devam eden işçi veya memurun emekli olabilmesi kanun hükümlerine göre mümkün olmamaktadır. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin yaşlılık aylığı bağlanması için işten ayrılmama konusuyla ilgili 03/03/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 14/01/2021/E. 2019/104, K.2021/3 sayılı kararı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu işçilere yönelik olarak yaşlılık aylığı bağlanması için mutlaka işten ayrılma koşulunun yürürlükte olduğunu bildirir 10/03/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge ile duyurmuş bulunmaktadır.

- İkinci konu, her ne kadar hem işçilerle ilgili kanunlarda hem de 657 sayılı Kanun Madde 93 hükmünde emeklilerin çalışmalarına engel olacak açık bir hüküm bulunmaz, ayrıca emekli olduktan sonra çalışmalarına fırsat veren yukarıda belirttiğimiz 657 sayılı Kanunda bir hüküm mevcut ise de, yine yukarıda aldığımız 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne göre emekli olduktan sonra memurların tekrardan eski görevine dönmelerinin mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz.

- Ancak, 5335 sayılı Kanun hükmünün sadece kamu işyerleri ile sınırlı olduğunu, özel sektör işyerlerini kapsamına almadığını hatırlatırız.

- Yine hatırlatma anlamında; memurluktan sonra işçi olarak çalışmalarda son 7 yıl hizmet süresinin ağırlığı önemlidir. Memurluktan sonra işçi olarak 1260 gün ve daha fazla çalışılma durumunda işçiler hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.