Eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görevlendirilenlerin bu görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları sorusunu cevapladı MEB, Gümüşhane valiliğine vermiş olduğu görüş yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

"Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinin harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır " hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi, Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması; ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise söz konusu Kararın 16.maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Kararın ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerin belirlendiği 16. maddesinin 1. fıkrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu sürelere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu konumdaki yönetici ve öğretmenlerin, söz konusu geçici görevleri süresinde fiilen yerine getiremedikleri ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında bulunmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen 15/10/2018 tarih ve 19240570 sayılı yazıda yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, bu görevleri karşılığında anılan Kararın 16. maddesinin 2. fıkrası kapsamında da ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün değildir.

Ayrıca ilgililerin, söz konusu sürelerde "görevli-izinli" olmalarının bu durumu değiştirecek herhangi bir etkisi bulunmamaktadır."

İşte o görüş yazısı;

 

Peki, 16. madde de sayılmayan hususlar da görevlendirilen öğretmenlere yani okul spor ve müsabakaları için görevlendirilen öğretmenlere görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenecek midir?

Milli Eğitim Bakanlığı hem yukarıdaki yazısıyla hemde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.05.2016 tarih ve 5182942 sayılı görüş yazısında gerekçe olarakta, 16. madde metninde okul sporlarının yer almadığını göstermiştir.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığının tüm görüş yazılarında atıfta bulunduğu; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında grev yapan öğretmenlerin ....... katıldıkları günlerde aylık ve ek ders ücreti, karşılığı ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından bu konumdaki öğretmenlerin söz konusu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılabilmeleri mümkün bulunmamaktadır. açıklaması bulunmaktadır.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesi metninin yazılım gerekçesi; herhangi bir görevlendirme sonucunda öğretmenin o gün alamadığı tüm ek ders kayıplarının karşılanmasını sağlamak olduğuna göre, herhangi bir resmi görev nedeniyle görevlendirilen öğretmenlere hukuken o gün alamadıkları ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Öğretmeni görevlendiren MEB, vali yada kaymakamdır. Göreve giden öğretmendir. Burada bir keyfiyet yoktur.

Dikkat edilmesi gereken husus görevlendirmenin öğretmen tarafından talep edilmesi değil devletin bir işi için görevlendirme yapılmasıdır. Dolayısıyla devletin hangi işi olursa olsun yapılan tüm görevlendirmelerde öğretmenlere görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre Bakanlık "görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından" şeklindeki görüş yazılarında tespiti bulunmakla birlikte Bakanlığın takıldığı noktanın "fiilen çalışma yapılmayan" olduğu anlaşılmaktadır.

Şimdi soruyoruz fiilen yapılmayan görevin yapılmasına engel olan husus nedir?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; Öğretmenin, Devlet tarafından veya bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde, zümrelerde, toplantılarda görevlendirilmesidir. Öğretmeni, Devlet bir görevin ifası için bir başka görevle görevlendirmiştir. Öğretmenin keyfi bir hareketi bulunmamaktadır.

1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca Bakanlığın emir ve talimatları nedeniyle öğretmenin katılmak durumunda kaldığı hizmet içi eğitim kurs ve seminerler nedeniyle alamadığı ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Bakanlık yetkililerinin personeline sahip çıkarak 1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca çözüm bulmak yerine "fiilen" yapmıyorsun cevabını kullanması kabul edilemez.

Dolayısıyla mevzuatta düzenleme yapılarak, öğretmenin devletin bir işi için görevlendirilmesi nedeniyle o gün alamadığı tüm ek ders kayıpları ödenmelidir.

Ayrıca hiçbir idari mevzuatımızda görevli-izinli kavramı bulunmamaktadır. Sadece idari izin kavramı bulunmaktadır. İzin onayından görevli-izinli yazmasının bir önemi ve zorunluluğu yoktur. Zaten onayda öğretmenin devletin bir görevi için görevlendirildiği açıkça yazmaktadır. Bu izin öğretmenin mazeret izni değildir. Öğretmen kendi ihtiyaçları için izin kullanmamaktadır. İzni evinde geçirmeyecektir. Devletin bir görevini ifa etmek için belirtilen görev yerinde olacaktır. Bu görevi nedeniyle de görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevini yerine getirememektedir. Burada bir keyfilik yoktur. Bilakis ilgili makamlar öğretmeni görevlendirmiştir. Dolayısıyla görevlendirmenin ne ile ilgili olduğuna bakılmalı zaten görevli ise izinli olduğundan onayda görevli-izinli ibaresi aranmamalıdır.

memurlar.net