Görme Engelliler Spor Federasyonumuz bünyesinde oynanıyor olan Futbol/Futsal müsabakalarında görev almak üzere İzmir’de 26-27 Mart 2022 Tarihleri arasında Futbol Aday Hakem Kursu düzenlenecektir.

Kursun hangi tesiste yapılacağı adaylara başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra bildirilecektir.  Futbol aday hakem kurslarına katılmak isteyenlerin takip etmesi gereken yönerge ve açıklamalar için

http://www.gesf.org.tr/futbol- aday-hakem-kursu-26-27-mart- 2022-1 linkinden erişim sağlanabilir.

A-HAKEM OLABİLME ŞARTLARI

Hakem Yönetmeliği Madde 22- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)T.C Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, 36 yaşından büyük olmamak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

g)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,(70 ortalama)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: (BU BELGELER KURS YERİNDE TESLİM ALINACAKTIR)

1-2 adet vesikalık fotoğraf,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Öğrenim belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

4-Tek hekimlik sağlık raporu,


5- Aday Bilgi Formu. Not: Kurs yerinde eğitmenler tarafından verilecek.

6-İl spor müdürlüklerinden alınacak olan cezası olmadığına dair yazı

7-Sabıka kaydı belgesi

8– Federasyon Iban No(TR950003200000000063975337) TEB Tunalı Şubesine Kurs Ücreti 250TL dir.  Dekontunun aslı.