Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 30 kişiden az olması  durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile TEB Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

 

Yüzme 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 02-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tesislerinde yapılacaktır.

Başvuru Şartları

En az lise ve dengi okul mezunu olmak


Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak


Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

18 yaşını doldurmuş olmak.


1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.


Kursa Katılacak olan adaylar Başvuru ve istenilen belgeleri yükleme işlemlerini 21 Ocak – 01 Şubat 2022 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar e-devletüzerinden yapacaklardır. Kurs kayıt sırasında E-devlete yüklenen belgeler kurs yöneticisine teslim edilecektir.
Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendiktensonra yatırılacaktır.


Kursa katılım ücreti 700 TL.


Temel Eğitim Derslerine katılmayacak adaylar muafiyet gösteren belgelerini sisteme yüklemek durumundadırlar. Muafiyetle ilgili durumlar talimatta yer almaktadır.
 

 

Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler:

Diploma Sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

2 Adet Vesikalık fotoğraf

Sağlık Raporu

Savcılık iyi hal kağıdı

Nufüs Cüzdanı sureti (Tc. Kimlik No’lu)

Milli Sporcular için Millilik Belgesi

Temel Eğitim Bitirme Belgesi(BESYO mezunlarından istenmez)

Not: E-Devlet sisteminden alınacak barkodlu belgelerde tasdik şartı aranmaz. E Devlet çıktı alınabilen belgelerinizi doğrudan çıktı alıp getirebilirsiniz.