Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığınca 2021 faaliyet programında yer alan Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursu ilanda belirtilen tarih ve şartlarda açılacaktır.

Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kursları, temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak iki aşamalı olarak düzenlenecektir. Temel Eğitim Programı 22-28 Eylül 2021 tarihleri arasında online olarak üniversite tarafından, Uygulama Eğitimi ise Başkanlığımız tarafından görevlendirilecek eğitimcilerle 01-06 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara, Antalya, Trabzon, Elazığ ve İstanbul illerinde açılacaktır.

Spor Masörü Yetiştirme Eğitim kurs başvuruları e-Devlet/Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır, her il için kursa kabul edilecek kursiyer sayısı 50 (elli) olarak belirlenmiştir. Başvurunun fazla olması durumunda kursiyer seçimi Başkanlığımızca kurulacak komisyonca belirlenecektir. Spor Masörü Yetiştirme Eğitim Kurs ücreti 400 TL olarak belirlenmiştir.

Uzaktan eğitim (online) ile yapılacak temel eğitim sınavları, 01 Ekim 2021 tarihinde uygulama eğitiminin yapılacağı illerde gerçekleştirilecektir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyer sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Ziraat Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Adayların kurs binasına alınmasında HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Kurs sürecinde HES kodunu yanında getirmeyen, yapılan kontrollerde riskli olduğu (T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Covid-19 temaslısı olan) tespit edilen ve kurs binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan kursiyerler kurs binasına alınmayacaktır ve kurs ile ilişiği kesilecektir.

Başvuruları kabul edilen adayların belirtmiş oldukları mail adreslerine uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak olan temel eğitim derslerinin link ve şifreleri gönderilecektir. Belirtilen mail adresinin doğru ve kullanılabilir olması adayın sorumluluğundadır.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)  18 yaşını doldurmuş olmak,

b)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

e)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

MUAFİYET

Spor Masörlüğü Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler Spor Masörü Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 ''Madde 18- (Değişik:RG-20/1/2008-26762)

  Üniversitelerin tıp fakülteleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulları ile beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar spor masörlüğü kurslarında temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.''

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

  22-28 EYLÜL 2021 TARİHLERİ ARASINDA UZAKTAN EĞİTİM İLE YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU TEMEL EĞİTİM PROGRAMI