Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece,

Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar ya da
Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 1.Kademe Temel Eğitim sınavını başarılı olarak bitirenler katılabilirler.
KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

1. Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç 25 Nisan 2022 – Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlamalıdır.

3. Başvuru yapmış olmak, „‟Kursa Kabul‟‟anlamına gelmemektedir. Başvuru sıralamasına göre sadece kontenjana giren adaylara ‘’Referans Numarası,, maili gönderilecektir.

4. Kursa katılmaya hak kazananlar, 26 Nisan 2022 Tarihinde www.tcf.gov.tr adresimizde “İlgili Kurs İlanı İçeriğinde” duyurulacaktır.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.