2023 YILI 20-28 ŞUBAT TARİHLERİNDE ANKARA’ DA YAPILACAK 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR KURSU DUYURUSU

Kursun yeri: Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Kamp Merkezi

Açık Adres: Adnan Menderes Mah 1047 sokak no :1 Keçiören

Kurs Eğitim Tarihleri: 20.02.2023-28.02.2023

Ön Kayıt Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 08.02.2023-16.02.2023

 

GENEL KURALLAR:

Spor Salonu

-Tesiste sadece Federasyonumuzca fotoğraf çekilecektir, cep telefonu ve başka fotoğraf makinesi ile çekime izin verilmeyecektir buna rağmen çekim yapanlar tesis dışına çıkarılarak disiplin işlemi yapılacaktır.

 

2.KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

 

a) TC vatandaşı olmak
 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
 

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 

f) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.
 

2.KADEME BADMİNTON ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

05.10.2020 tarihli antrenör eğitim talimatının 17. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak (besyo denklik başvurusu yapanlar ve üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi dışındaki kalan bölümü/programlarından 4 yıl içinde mezun olan adaylar hariç olmak üzere)

 

KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ

 

a) Kursa katılım, yukarıda 1. Madde ve 2. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
 

b) Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
 

c) Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.
 

d) 05.10.2020 onay tarihli antrenör eğitim talimatı madde 7 de belirtilen hükümler uygulanır.
 

KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ

a)Adaylar fiziki olarak herhangi bir evrak göndermeyecektir

b) E-Devlet Kurs Başvurusu: E-Devlet Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi/ Uygulamaya Git/Spor Elemanı/Antrenör/Kurs Başvuru şeklinde yapmanız gerekmektedir. Mail adreslerinizi doğru girmenizi önemle rica ederiz.
c) Kursa katılım ücretini, E-devlet üzerinden alınan referans numarası belirterek TEB Bankasın’dan işlem yapabilirsiniz. (Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Ödemeleri/Referans Numarası)Kurs başvuru tarihleri içerisinde referans numarası ile ödeme yapmazsanız işleminiz geçersiz olacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz. Ayrıca Federasyon iban /hesap no bilgileri kullanılarak EFT/HAVALE ile yapılan ödemelerin geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz.
d) 17.02.2023 Cuma günü tarihinde kesin kayıt isim listesi web sitemizde antrenör duyuruları bölümünde ilan edilecektir.
 

NOT: E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurulardaki istenen bilgileri eksiksiz doldurunuz.

 

Kurs ücretleri şöyledir:

2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu – 1200 TL

2. Kademe Temel Antrenör(Denklik) Kursu- 500 TL

 

ÖNEMLİ:

 

Eğitmenlik Kursumuzda devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Eğitmen Talimatı Md. 10 (1ve 2) Bendine istinaden toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan Eğitmen adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.
Sınavlar, sınav komisyonu tarafından uygulamalı olacak şekilde kursun son günü yapılacaktır. Her dersten ayrı ayrı değerlendirilerek yapılacak olan sınavların geçme notu (70) Yetmiş puandır. Yetmiş (70) puandan daha düşük alınan her dersten aday başarısız sayılacaktır. Bütünlemeye kalınan ders sayısı sonucunda 4 yıl içinde açılacak olan Federasyon Başkanlığımızın açmış olduğu 1. Kademe eğitimine kaldığı ders sayısı kadar bütünlemede o dersi almak zorundadır.
Bütünlemeye katılacak kursiyerler E-devlet üzerinden kurs ön kayıt süreleri arasında spor bilgi sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde dilekçe üzerine bütünleme sınavına kesinlikle alınmayacaktır.
 Bütünlemeye girecek olan kursiyerlerin başarısız oldukları derslerin günü ve saatinde derse katılması zorunludur, kursun son günüde sınav gireceklerdir.