Uygulama Eğitimine Katılacak Adaylarda Aranılacak şartlar:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.
ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
f) Aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak
Kurs Ücreti : Temel Eğitimden başarılı olup,

1. Kademe Uygulama Eğitimi kursuna katılacakların kurs ücreti 600,00 TL
Başvuru Süreci: E – devlet girişinden “Spor Bilgi Sistemi” seçilerek “Uygulamaya Git” işaretlenip, “Spor Elemanı” bölümünden kurs başvurusu yaptıktan sonra sistemin size vereceği referans
numarasıyla bulunduğunuz ildeki Türk Ekonomi Bankası şubesinde “Gençlik ve Spor Bakanlığı Federasyon Ödemesi” yapmak istediğinizi söyleyerek gereken ücreti yatırmanız yeterli olacaktır. (Herhangi bir iban numarasına ödeme yapılamaz. )

Kurs ücreti ödeme işlemleri:
1- E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile (TEB) TÜRK EKONOMİ BANKASI’ndan işlem yapılabilir.
2- İnternet bankacılık sisteminden TEB Bankası > ödemeler / fatura ödemesi /Faturalar/Diğer/Gençlik ve Spor Bakanlığı ödemesi – T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilir.
3- TEB ATM > Ödemeler > Kurum Ödemeleri > Gençlik Ve Spor Bakanlığı > T.C. Kimlik Numarası girişi ile yapılabilir.