Federasyonumuz bünyesinde Futbol/B2 B3 Az Görenler Futsal müsabakalarında görev almak üzere İZMİR ilinde17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Futbol Aday Hakem Kursu düzenlenecektir. Kursun uygulanacağı yer ile ilgili bilgi daha sonra kursiyerlere bildirilecektir.

Kursa başvuru yapacak adaylar 750 TL katılım ücretini federasyon

TR220003200000000063975293

İBAN numarasına yatırarak dekontunu ve kursa katılmak istediğini belirten dilekçelerini en geç 14 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar federasyonun (kursgesfed@gmail.com ) e-mail adresine ve MHK Başkanımız Murat DÖNMEZ’in e-mail adresine (sportmenmurat@gmail.com) göndermeleri gerekmektedir.

KURS BAŞVURUSUNDA ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR;
T.C Vatandaşı olmak,

En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
18 yaşından küçük, 36 yaşından büyük olmamak,
Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir Tek Hekimlik rapor ibraz etmek,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,(70 ortalama ile bitirmek)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
(BU BELGELER KURS YERİNDE TESLİM ALINACAKTIR)

2 adet vesikalık fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim belgesi aslı veya onaylı fotokopisi
T ek hekimlik sağlık raporu,
Aday Bilgi Formu. Not: Kurs yerinde eğitmenler tarafından verilecek.
İl spor müdürlüklerinden veya e-devletten alınacak olan cezası olmadığına dair yazı
Adli sicil kaydı belgesi ( e-devletten)
Kurs katılım ücreti dekontu: Federasyon İban No: ( TR950003200000000063975337 ) Adayın İsmi ve FUTBOL ADAY HAKEM KURSU Ücreti yazılı dekontunun aslı.
ADAY HAKEM KURS PROGRAMI
Cumartesi

08:40: Açılış, yoklama ve seminere gelen Aday Hakemlerin bilgi ve adreslerinin alınması, gerekli  evrakların teslim edilmesi. Yukarıdaki belgelere ek olarak her aday, ‘’Spor ile ilgili kısa bir özgeçmiş hazırlayıp’’ kurs eğitimcisine teslim edecektir.

09:00 – 09:40: HAKEMLİĞE GİRİŞ VE HAKEM OLMA BECERİLERİ

09:50– 10:30: 2022-2025 B1 FUTBOL oyun kuralları (Kural:1,2,3,4,5,6,7,8)

10:40 – 11:20: 2022-2025 B1 FUTBOL oyun kuralları (Kural:9,10,11)