GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE AZAMİ TASARRUF YAPILACAK, ZORUNLULUK OLMADIKÇA GÖREVLENDİRME YAPILMAYACAK, MEVCUT PERSONEL KAYNAKLARI DEĞERLENDİRİLECEK

İşte Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazılarında geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususlar;

1- Geçici görevlendirmelerde azami tasarruf yapılması, zorunluluk olmadıkça görevlendirme yapılmaması, mevcut personel kaynaklarının değerlendirilmesi,

2- Görev yetki ve sorumluluk kapsamı dışındaki konularda görevlendirme yapılmaması,

3- Belge ve dosya gibi resmi evrakların Doküman Yönetim Sistemi, mail veya posta yoluyla gönderilmesinin sağlanması ve bu tür işlerde zorunlu olmadıkça personel görevlendirilmemesi, ayrıca yolluk ve yevmiye talep edilmemesi,

4- İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının okul ve kurumları fiziki yönden ve iş güvenliği bakımından kontrol etmeleri asli görevleri olması nedeniyle bu görevler için ayrıca geçici görev yolluğu talebinde bulunulmaması,

5- Şoför olarak görev yapanların (sözleşmeli personel hariç) il sınırları içerisindeki görevlerde seyyar görev tazminatından faydalandırılmasının sağlanması,

6- Görev mahalli içerisinde gidilen görevler için yolluk ve yevmiye talep edilmemesi,

7- Geçici görevlere ilişkin yolculukların resmi hizmet aracı veya mutat taşıt ile yapılmasının sağlanması,

8- Görev onaylarının mülki amirden alınması,

9- Mebbis ödenek modülünden ödenek taleplerinde dikkat edilecek hususlarda;

a) Kişi ve amir imzası olmayan geçici görev yolluk bildirimlerinin gönderilmemesi,

b) Görevlendirme onayı ve ödemeye ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; yolluk bildirim formlarının Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun hazırlanarak gönderilmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup, geçici görev yolluk bildirimlerinin doğruluğundan öncelikle kişi ve onay veren amiri sorumlu olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında anılan Kanun'un 60. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yasal işlem başlatılacaktır.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE GÖREV MAHALLİ İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞANLARDAN GÖREVLENDİRME YAPILARAKI KAMU KAYNAKLARI İSRAF EDİLMEYECEK

 

 


İşte Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazılarında geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususlar;

1-Geçici görevlendirmelerde onaylar mülki amirden alınacaktır. Bakanlık görevlendirmeleri ise Valilik veya Kaymakamlık onayına bağlanmayacaktır.

2-Valilik onayı ile 6 (altı) ay süre ile yapılan geçici görevlendirmelerde; aynı kişilerin takip eden yıllarda da geçici olarak görevlendirildiği, görevlendirilme nedenlerinde zorunlu ihtiyaç sebebi bulunmadığı Bakanlığımızca görülmektedir. Bu nedenle, görev mahalli içerisindeki çalışanlardan görevlendirme yapılması kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından daha uygun olacaktır.

3-Bakanlığımız tarafından geçici görevle başka bir yere görevlendirilenlerin görev süresi bir yıldan daha uzun bir süreyi kapsaması halinde geçici görevlendirmenin ilk yılı için Harcırah Kanununun 42. Maddesinde belirtilen ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında gündelik ödenecek olup, takip eden yıllar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4-Görevlendirilecek personel/personellerin ismi ve görevlendirildiği yer onayda mutlaka yer alacaktır.

5-Görev tarihleri, görev saati ile beraber onayda belirtilecektir. (ör: 02-04.02.2020 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen kurs v.b. )

6-Geçici görev yolluklarının ödemelerinde; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde istenen belgeler görev bildirim formuna eklenecektir.

7-Günlük görevlendirmelerde tarih ile birlikte göreve gidiş ve görevden dönüş saati de onayda mutlaka belirtilecektir. (ör: Görev tarihi: 02.02.2020, Göreve gidiş: 09:00 Görevden dönüş 12:00 ) Görev tarihi, gidiş ve dönüş saati belirtilmeyen onaylar dikkate alınmayacaktır.

8-Resmi görevlere resmi araç veya mutat taşıt ile gidilmesi esas olup resmi araç ile gidilen görevlerde yolluk bildirim formunda yol gideri yazılmayacaktır.

9-Muayyen tarifeli olmayan taşıtlar ile seyahat; mülki amirden alınacak onayda icap ve zaruret hali'nin (deprem, yangın, sel v.b.) belirtilmesi durumunda mümkün olabilecektir. Olağanüstü hal durumları haricinde icap ve zaruret hali diye alınan onaylar dikkate alınmayacaktır.

10-Göreve gidilen yolculuklar belgelendirilecek, belgesi olmayan yolculuklarda yerel yönetimlerin belirlediği rayiç bedel üzerinden bildirim yapılacaktır.

11-Bakanlık onayı olan ve onayda uçak ile yolculuk yapılabileceği belirtilen görevlerde uçak yolculuğu ödemesi yapılacaktır.

12-Görev bildirimleri; harcama yetkilisinin ıslak imzası ile onaylanmış olarak ve diğer evraklarla birlikte eksiksiz şekilde Bakanlığımıza gönderilecektir.

13-Görev onay bildirimlerinin görev bitimini takip eden 1 (bir) ay iş günü içerisinde ödenek takip modülüne yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak girilmesi gerekmektedir.

14-Geçici görev bildirimleri yukarda belirtilen maddelere uygun olarak hazırlanacak ve ödenek takip modülünden Bakanlığımıza gönderilecektir.

15-Geçici görev bildirimleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra ödenek durumuna göre,

il/ilçe hesaplarına kişiler adına gönderilecek olup, farklı amaçlarla ya da farklı kişilere yapılan ödemelerden Harcama Yetkilisi 1. derecede sorumlu olacaktır.

16-Ödeneği gönderilen, ancak; mevzuata uygun olmadığı tespit edilen geçici görev yollukları hazırlayan ve onaylayan kişi/kurumlar inceleme ve soruşturma için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

Bu nedenlerle, inceleme ve soruşturmaya mahal vermeden, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ve titizlikle çalışılması gerekmektedir.