kerembalyemez @ gmail.com

3 yıl­dır yap­tı­ğı­mız twit­ter et­kin­lik­le­rin­de, si­ya­si­ler­le gö­rüş­me­le­ri­miz­de il­ko­kul­lar­da beden eği­ti­mi ve oyun der­si­ne beden eği­ti­mi ve spor öğ­ret­men­le­ri­nin gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dık. Twitter et­kin­lik­le­ri­miz ve si­ya­si­ler­le gö­rüş­me­le­ri­miz ciddi ses ge­tir­di. Kesin ol­ma­yan kay­nak­lar­dan bu ders­le­re biz­le­rin gi­re­ce­ği teyit edil­di. Ama pan­de­mi sü­re­ci tüm dün­ya­yı vur­du­ğu gibi il­ko­kul­lar­da­ki beden eği­ti­mi ve spor der­si­ne beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­nin gir­me­si­ sürecini de etkiledi. Bek­le­di­ği­miz açık­la­ma­lar bir türlü ya­pıl­ma­dı. Biz­ler­de sü­re­cin ver­miş ol­du­ğu be­lir­siz­lik doğ­rul­tu­sun­da bek­le­me­de­yiz. İnşal­lah en kısa sü­re­de açıklamalar yapılır ve bu derse biz­ler gi­re­riz.

Dün­ya­da bir­den fazla ül­ke­de veya kı­ta­da, çok geniş bir alan­da ya­yı­lan ve et­ki­si­ni gös­te­ren Co­vid-19 vi­rü­sü ül­ke­mi­zde de ciddi ola­rak et­ki­si­ni gös­ter­di. Pan­de­mi sü­re­cin­de ön­lem­ler kap­sa­mın­da he­pi­miz zo­run­lu ola­rak evde kal­dık. Evde kal­dı­ğı­mız sü­reç­ler­de spor­dan da iyice uzak­laş­mış olduk. Bu süreçte okul­la­rın açı­lıp açıl­ma­ma­sı konusunda be­lir­siz­lik ya­şar­ken Cum­hur­baş­ka­nı­mız "Hem yüz yüze eği­ti­mi hem de uzak­tan eği­ti­mi be­ra­ber yü­rü­te­ce­ğiz. Aile­le­rin ter­ci­hi­ne göre okul ön­ce­si ve il­ko­kul birinci sınıftan baş­la­ya­rak okul­la­rı­mı­zı eği­tim öğ­re­ti­me açı­yo­ruz." dedi. Peki beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri ola­rak uzak­tan eği­ti­mi nasıl ve­re­ce­ğiz? Esasen Spor ve Yaşam Dergisi olarak vermiş olduğumuz eğitim DVD’leriyle bir nevi uzaktan eğitim yapıyorduk. Spor ve Yaşam Dergisi ola­rak bu sü­reç­te siz­le­re oyun kul­la­rı, spor ta­ri­hi, beden eği­ti­mi ve spo­run fay­da­la­rı, Ata­türk ve spor, bes­len­me, evde ya­pı­la­bi­lecek eg­zer­siz­ler ve oyun­lar gibi bir­çok ko­nu­da ha­zır­lık ya­pa­rak 2020-2021 Beden Eği­ti­mi Do­kü­man DVD’sini ha­zır­la­dık. DVD’nin içe­ri­ği süreç hak­kın­da bilgi kesin ol­ma­dı­ğı için hem yüz yüze hem de uzak­tan eği­tim do­kü­man­la­rın­dan oluş­mak­ta­dır. Beden eğitimi öğretmenleri olarak ha­zır­lı­klarımızı tamamladık. Artık ge­ri­si sü­re­ce kal­mış. İnşal­lah en iyi şe­kil­de bu sü­re­ci de at­la­ta­ca­ğız.

Tüm öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim sürecinde başarılar diliyorum.