kerembalyemez @ gmail.com

İnanın her gün dü­şü­nü­yo­rum, okul­lar­da spor nasıl ge­li­şir diye. Belki spor­la il­gi­li makam sa­hip­le­ri benim kadar dü­şün­me­miş­ler­dir. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Yusuf Tekin ile Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Faruk Öz­çe­lik bir araya ge­le­rek iki kurum ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­ko­lü önü­müz­de­ki eği­tim-öre­tim yılı ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği­ni ve “spor­tif ba­şa­rı­ya TEOG’da ek puan ve burs ve­ri­le­ce­ği­ni” du­yur­du­lar.  Geç ka­lın­mış bir proje ama olsun yine de dü­şü­nül­me­si bile spo­run ge­liş­me­si açı­sın­dan çok önem­li bir olay­dır. Hatta bu ge­liş­me bence son yıl­lar­da spor adına ya­pı­lan en büyük ge­liş­me­ler­den bi­ri­dir. Çünkü spor­cu­lar ve aile­le­ri hep iki­lem­de ka­lı­yor­du. Okul mu spor mu diye? Çoğu öğ­ren­ci aile bas­kıy­la okulu ter­cih edi­yor­du ve böy­le­lik­le ge­le­ce­ğin yıl­dız adayı öğ­ren­ci­ler bir anda kay­bo­lup gi­di­yor­du. 79 Mil­yon ki­şi­den spor­cu çı­ka­ra­ma­yıp dev­şir­me spor­cu al­ma­mı­zın en büyük ne­den­le­rin­den biri de budur.

Ge­çtiğimiz gün­ler­de Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız öz eleş­ti­ri ya­pa­rak “Son 14 yılda en zayıf hal­ka­nın eği­tim ve kül­tür” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Evet bir türlü dü­zel­mi­yor eği­tim ko­nu­su. Okul­la­rı spor eği­ti­mi açı­sın­dan in­ce­le­di­ği­miz­de du­ru­mu­muz içler acısı. Okul­la­rın spor mal­ze­me­le­ri ne­re­dey­se hiç yok. Okul­la­ra üc­ret­siz kitap, süt, tab­let, ku­ru­ye­miş da­ğı­tı­lı­yor ama ne­den­se söz ko­nu­su spor olun­ca hiç bir şey yok! Bu ko­nu­yu ger­çek­ten de çok dü­şü­nü­yo­rum neden spor dü­şü­nül­mü­yor? Çünkü sporu ge­rek­siz ola­rak gö­rü­yo­ruz, spor­la kül­tür­len­me­yi önem­se­mi­yo­ruz. Ül­ke­miz­de zih­ni­yet aynen şu “Otur da der­si­ne çalış”. Hal­bu­ki bir kişi hem ders ça­lı­şa­bi­lir hem de spor ya­pa­bi­lir. Ha­ya­tı­mız­da bak­tı­ğı­mız­da o kadar boş iş­ler­le uğ­ra­şı­yo­ruz ki, spor ya­pa­ma­ya vakit bu­la­mı­yo­ruz(!) Okul­la­rın spor sa­lon­la­rı yok, bı­ra­kın spor sa­lo­nu­nu doğru düz­gün bah­çe­le­ri yok. Yö­ne­ti­ci­le­rin spora bakış açısı çok kötü. Spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tı­la­lım di­yo­ruz, ne ser­vis bu­la­bi­li­yo­ruz, ne de il­gi­li bir yö­ne­ti­ci. Amannn okul­lar­da so­run­la­rı say say bit­mez. Biz yaz­mak­tan bık­ma­dık ama so­run­lar yıl­lar­dır aza­la­ca­ğı­na gi­de­rek ar­tı­yor. Ne di­ye­lim in­şal­lah eği­ti­mi de, sporu da, kül­tü­rü de is­te­di­ği­miz se­vi­ye­le­re ta­şı­rız. 


Eği­ti­mi ve sporu is­te­di­ği­miz se­vi­ye­le­re ge­tir­mek di­le­ğiy­le hoş­ça­ka­lın...