kerembalyemez @ gmail.com

Rio 2016 olim­pi­yat­la­rı­nı 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz ma­dal­ya ile 41. sı­ra­da ta­mam­la­dık. Ko­nu­ya ne­re­den baş­la­ya­yım di­yo­rum bir türlü ol­mu­yor. “De­ve­ye sor­muş­lar, boy­nun niye eğri? Deve de, nerem doğru ki demiş.” Ül­ke­miz­de spor­da işte böyle. Ne­re­miz doğru ki? Alt yapı ek­sik­li­ği, te­sis­le­rin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­ma­sı, ye­te­nek se­çi­mi­nin doğru ya­pıl­ma­ma­sı, ül­ke­miz­de­ki spor ku­lü­bü­nün az­lı­ğı, spo­run yaşam bi­çi­mi ha­li­ne ge­ti­ri­le­me­me­si, eği­tim sis­te­mi­nin yan­lış­lı­ğın­dan do­la­yı aile­le­rin spora olum­suz bakış açısı, spor­dan an­la­ma­yan ida­re­ci­le­rin başta ol­ma­sı, ant­re­nör­lük­le­rin çok kolay bir şe­kil­de ve­ril­me­si, dev­şir­me oyun­cu­la­rın art­ma­sı, beden eği­ti­mi ve spor der­si­ne ge­re­ken öne­min ve­ril­me­me­si, beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te iş bir­li­ği ya­pıl­ma­ma­sı, BESYO bö­lüm­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği vb. say­mak­la bit­mi­yor işte! Çünkü sis­tem baş­tan yan­lış. Son yıl­lar­da tesis ata­ğı­na geç­tik ama bu te­sis­le­rin içini dol­du­ra­ma­dık­tan sonra, ve­rim­li kul­la­na­ma­dık­tan sonra bu te­sis­ler atıl du­rum­dan öteye git­mi­yor. Te­si­se gi­di­yor­su­nuz kir­le­necek diye ça­lış­ma­ya izin ver­mi­yor­lar. Te­si­si kul­la­na­lım di­yor­su­nuz yer yok di­yor­lar. Demek ki sa­de­ce tesis yap­mak­la bu iş ol­mu­yor­muş.

   Sla­ven Bilic’in sö­zü­nü ha­tır­lat­mak is­te­rim. Ne de­miş­ti Bilic: “Tür­ki­ye’de sorun şu: Bil­gi­li olan­la­rın yet­ki­si yok, yet­ki­li olan­la­rın bil­gi­si yok!” Adam ül­ke­mi­zi hemen çöz­müş. Hal­bu­ki çözüm basit ger­çek­ten çok basit. İlk ola­rak yö­ne­ti­ci­ler spo­run için­den gel­miş, spor­dan an­la­yan, bil­gi­li, yö­ne­ti­ci­lik bö­lü­mü­nü oku­yan in­san­la­rın­dan se­çil­me­si ge­re­kir. İşi eh­li­ne ve­re­lim ki zarar et­me­ye­lim. Bil­gi­si olan­la­rı yet­ki­li hale ge­ti­re­lim. Spor Ba­kan­lı­ğı’na, Fe­de­ras­yon Baş­kan­lı­ğı’na, Kulüp Baş­kan­lı­ğı’na bil­gi­si olan­la­rı ge­ti­re­lim. Ak­ra­ba, emmi, dayı iş­le­ri­ni artık bı­rak­ma­mız lazım. İşte bunu hal­let­tik mi ina­nın sorun ken­di­li­ğin­den çö­zü­le­cek­tir. 

   Dev­şir­me so­ru­nu başlı ba­şı­na bir sorun zaten. Rio olim­pi­yat­la­rın­da ka­za­nı­lan sekiz ma­dal­ya­dan üçünü dev­şir­me spor­cu­la­rı­mız ka­zan­mış­tır. Ben ta­ma­miy­le karşı de­ği­lim ama 78 mil­yon­dan spor­cu çı­ka­ra­mı­yor­sak ku­su­ra bak­ma­yın ama “ayıp bize derim, ger­çek­ten de ayıp!” Sonra da gidip ya­ban­cı spor­cu­la­rı ge­ti­re­lim ma­dal­ya bek­le­ye­lim. Birde şu moda oldu, “diğer ül­ke­ler­de dev­şir­me spor­cu­lar ile ya­rı­şı­yor”. Onlar ya­pı­yor diye bi­zim­de mi yap­ma­mız ge­re­kir. On­la­rın spor­cu­la­rı uzay­dan mı geldi! On­lar­ca ma­dal­ya alan spor­cu­la­rın ne­le­ri fazla biz­den bir araş­tır­sın­lar ba­ka­lım. Eğer Arda Turan, Messi ile yan yana oy­nu­yor­sa ku­su­ra bak­ma­sın­lar biz­den hiç­bir faz­la­la­rı yok. Yeter ki ka­fa­yı de­ğiş­ti­re­lim. Şu ka­fa­la­rı de­ğiş­tir­dik mi bak o zaman olim­pi­yat­lar­da ba­şa­rı gelir. 

Ka­fa­la­rı de­ğiş­tir­mek di­le­ğiy­le...