HAKEM OLABİLME ŞARTLARI (Hakem Yönetmeliğinin 27.Maddesi)

1- TC. Vatandaşı olmak,
2- En az Ortaokul mezunu olmak,(Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz)
3- En az 18 yaşında olmak,
4- En az 1. Dan derecesinde olmak,
5- Ceza Kurulları tarafından Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde
toplam bir yıl müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
6-Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.
7-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
8-Düzenlenecek Hakem Kursunda başarılı olmak,

program için tıklayınız